لحاظ ۹۷هزار میلیارد تومان وام برای تأمین هزینه‌‌های دولتی