علم‌الهدی: حق نداریم کسی که توسط رهبری منصوب شده را تخریب کنیم