استاندار تهران:کشور روی گسل‌ است؛ خانه‌ها را مقاوم کنید