مهدی محمدی / دل خوش نکنید به جرياني كه فقط 4 ساعت در 4 خيابان «زنده» است