قاضی مقیسه به متهم نفتی: ۳ ماه یارانه ممکلت را غارت کردید