دریادار سیاری: 52 ناوگروه به دریاهای شمال و جنوب اعزام می‌شوند