قطر: اقدام نظامی علیه ما دیوانگی است/ تمام منطقه ویران می‌شود