حکم فرماندهی سرلشکر جعفری بر سپاه پاسداران تمدید شد