ناو آمریکا برای زدن ایرباس ایرانی دستور داشت/ اجساد ۱۸۷ نفر پیدا شد