بررسی "طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه آمریکا"در کمیسیون امنیت ملی