مقام معظم رهبری رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش را منصوب کردند