شرکای زنجانی باز هم به تهران نیامدند/ افزایش میزان بدهی با خسارت تاخیر