دلیل عجیب خواننده 45 ساله برای ازدواج نکردن: وقت نکردم!