قطری‌ها کالاهای کشورهای تحریم کننده را تحریم کردند