سقوط مرموز یک دختر از طبقه سوم/ 2 پسر و یک دختر دیگر در خانه بودند