قهرمانی والیبال جوانان جهان؛ زور ایران به کوبا نرسید