کشف بسته‌ای مشکوک بزرگترین نمایشگاه هوا فضای جهان را به تعطیلی کشاند