ادعای «دفن ۲ جسد در اُزگل» مرد پولدار را به دردسر انداخت