اطلاعیه سپاه حفاظت هواپیمایی درخصوص رزمایش "مهرآباد"