آیا نوع جدایی سروش رفیعی حرفه‌ای بود؟/ وظیفه نداشت اما برگشت و شفاف‌سازی کرد