طرح حجاب و عفاف در دولت هشتم تصویب و در دولت نهم تعطیل شد