رانت عجیب در وزارت ارتباطات/ ممنوعیت ارائه اینترنت به روستاها با یک استثناء!