ضد انقلاب همکاری باطبی با وزارت اطلاعات را تکذیب کرد