سرانجام دستور رهبری درباره حذف دعا برای ایشان در سفرهای هوایی