نسخه ازدواج موقت دبیرستانی ها هیچ سنخیتی با آموزه های دینی ندارد