جزئیات جلسه مدیرعامل پرسپولیس با رئیس سازمان تربیت بدنی