ضیاءالدین دری: کلاه‌پهلوی به خاطر ممیزی‌ها زود تمام شد