معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد از روزنامه تهران تایمز بازدید کرد