اعطای جایزه ویژه فلسفی ابن سینا به آیت الله جوادی آملی