شرط قبول استعفای میرتاج الدینی:اقلا شش ماه نگهش دارند