شباهت جالب در مواضع هاشمی و احمدی نژاد پیرامون رابطه با امریکا