اقدامات غيرقانوني دانشگاه آزاد با حمايت‌هايي صورت پذيرفته است