دادستان تهران : تعدادي از دستگيرشدگان روز 13 آبان آزاد شدند