مجلس در زمینه های اختلافی با دولت به جای اعتراض،قانون گذاری کند