تعطيلي كلاس درس يكي از مديران موسسه تنظيم و نشر آثار امام