تابش: احمدي نژاد از فرصت‌ها براي تبيين ديدگاه‌هاي ايران به خوبي استفاده كرد