این دولت به فضل الهی بر تمام مشکلات غلبه خواهد کرد