علي مطهري به جاي رهبري انقلاب هاشمي را چهار سال ديگر در رياست مجمع ابقا كرد!