هاشمي موافقت رهبري با وقف اموال خصوصي را مساوي وقف اموال دانشگاه آزاد خوانده است!