مدوديف و اوباما درباره برنامه هسته اي ايران گفت و گو کردند