باهنر: هاشمي بايد دقت و ملاحظه بيشتري در مواضع خود داشته باشد