فولاد خوزستان-استقلال تهران؛ ضرغامي در جايگاه ويژه