جريان فتنه از آقازاده‌‌ها در ضربه‌زدن به نظام استفاده مي‌كند