رفع تعرض از زمین‌های دولتی به ارزش 1364 میلیارد تومان