جدال علی‌اکبری با حریف آمریکایی برای کمربند قهرمانی