دعوت رییس قوه قضاییه از مردم برای حضور در حرم رضوی