آغاز فرآیند سیاسی، شرط اتحادیه اروپا برای حمایت از سوریه