کاهش ۴ سانتی متری سطح تراز دریاچه ارومیه نسبت به ۱۰ روز گذشته