بازدید روحانی از بیت تاریخی امام خمینی(ره) در نجف اشرف