تصاویر/ چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و متهمان